Tiedote kalastusvälinetuottajajaoston perustamisesta

Hallitukselle esitetään perustettavaksi kalastusvälinejaosto. Jaosto toimii hallituksen ja operatiivisen johdon valmistelevana ja neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Se edistää tuottajavastuun toteutumista ja hoitaa tuottajavastuuseen liittyviä tehtäviä siten, että Yhtiön kustannustehokkuus- ja kierrätystavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Jaoston tehtävänä on seurata aktiivisesti markkinoita ja lainsäädännön kehitystä, ja se voi tehdä aloitteita kehityshankkeista. Jaosto valitsee keskuudestaan jaoston puheenjohtajan. Tuottajayhteisön asiamies/toimitusjohtaja valmistelee […]

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaarissa 4. huhtikuuta tuotiin esille myös valmisteilla oleva kalastusvälineitä koskeva standardi. Standardia kirjoitetaan komission pyynnöstä, ja sen on tarkoitus toimia työkaluna SUP-direktiivin (Single-Use Products) implementoinnissa. Komissio on määritellyt tarkasti asiat, joita se haluaa standardissa käsiteltävän. Standardiin ei tule teknisiä vaatimuksia, vaan vaatimukset liittyvät kestävään kehitykseen ja kierrätykseen kaikissa muodoissaan. Tarkoitus on ensisijaisesti pienentää […]

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy järjesti ensimmäistä kertaa kaikille kalastusvälinetuottajille tarkoitetun tuottajavastuuseminaarin 4.4.2024. Seminaarissa kerrottiin tulevasta tuottajavastuusta, joka astuu voimaan 1.1.2025. Tilaisuus oli tarkoitettu tuottajille, sidosryhmille ja asiasta muuten kiinnostuneille. Seminaarin avaajana ja puheenjohtaja toimi tuottajayhteisön asiamies Pekka Tsupari. Seminaariin osallistui noin 50 henkilöä. Suurin osa oli etäyhteyden kautta. Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n hallituksen terveiset osallistujille esitti hallituksen […]

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyi 13.3.2024 jätelain 102 § ja 103 §:ien nojalla Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n jätelain 142 §:ssä tarkoitettuun tuottajarekisteriin. Päätös koskee kertakäyttöisiä muovituotteisiin kuuluvia suodattimellisia tupakkatuotteita ja tupakansuodattimia, henkilökohtaiseen hygieniaan ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kosteuspyyhkeitä sekä kuluttajakäyttöön tarkoitettuja ilmapalloja. Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy merkitään tuottajarekisteriin tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi, jolloin tuottaja voi siirtää Suomen […]

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Tervetuloa Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaariin, joka tarjoaa syvällisen katsauksen vastuullisen kalastusvälinetuotannon haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tapahtuma pidetään 4.4.2024 Helsingin Etelärannassa ja on avoin kaikille alasta kiinnostuneille.

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy on jättänyt tänään hakemuksen kalastusvälineiden tuottajayhteisöstatuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle. Pirkanmaan ELY-keskuksen arvioidessa hakemusta se tarkastelee Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n kykyä täyttää tuottajayhteisöstatukselle asetetut kriteerit ja noudattaa tuottajavastuulainsäädäntöä. Mikäli hakemus hyväksytään, Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy saa oikeuden toimia tuottajavastuuyhteisönä myös kalastusvälineiden tuottajille eli valmistajille, maahantuojille ja etätuojille. Hakemusta on valmisteltu syksyn aikana tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa. […]

Kalastusvälinetuottajien hakemuksen valmistelu etenee

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy esitteli torstaina PIRELYn edustajille alustavia erilliskeräysverkkosuunnitelmia kalastusvälineiden tuottajavastuun toteuttamiseksi. Palaveri oli osa yhtiön tuottajayhteisöstatuksen valmistelua. PIRELY edellyttää, että tuottajayhteisöstatuksen hakemuksen liitteenä on kuvaus siitä, kuinka kalastusvälineiden erilliskeräys on tarkoitus toteuttaa. Teams-palaveriin osallistui kalastusvälinetuottajia, ulkopuolisia asiantuntijoita ja PIRELYn edustajia. ”Keskustelu oli hyvähenkistä, rakentavaa ja kaikin puolin silmiä avaavaa”, toteaa yhtiön asiamies Pekka Tsupari. […]

Seurantaryhmän työ alkoi järjestäytymiskokouksen merkeissä 13.11.2023

Ympäristöministeriön 25.9. asettaman seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 13.11. Kyseessä oli niin sanottu järjestäytymiskokous. Seurantaryhmässä on nimettynä edustaja asiamies Pekka Tsupari Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:stä. Ympäristöministeriö asetti seurantaryhmän seuraamaan ja ohjaamaan eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajille jätelain (646/2011) 48 a-g §:ssä säädetyn kustannusvastuun toteuttamista. Seurantaryhmä jatkaa työtään vuoden 2026 loppuun. ”Järjestäytymiskokous osoitti, että seurantaryhmälle on tarvetta. Tuottajavastuu on […]

Hallituksen päätös perittävistä maksuista

Suomen SUP-Tuottajayhteisön hallitus päätti 17.11.2023 pidetyssä kokouksessa tuottajilta perittävistä maksuista. Maksuista päätettiin seuraavasti: SUP-maksuSUP-maksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka SUP-tuotteita markkinoille saattava tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti. Maksuun sisältyy tuottajayhteisön hallinnon kustannukset. Tuottajan maksuosuus muodostuu tuottajan markkinoille tuomien SUP-tuotteiden määrän (EUR/tonni/kpl) perusteella täydeltä kalenterivuodelta (sopimuksen voimaantulohetkestä riippumatta). Maksuihin lisätään […]

fiFI