Yrityksille

Tuottajavastuuvelvoite

Tuottajavastuuvelvoite koskee kaikkia SUP-tuotteita markkinoille saattavia yrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat valmistajat, maahantuojat ja etäkaupan harjoittajat. Käytännössä kaikkien edellä mainittujen yritysten tulee hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa. Tämän voi tehdä liittymällä Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:hyn. Velvoitteiden toteutumista valvoo Pirkanmaan ELY-keskus.

Yrityksellä on vastuu

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, jonka mukaan tupakkatuotteiden, muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien, ilmapallotuottajien ja kosteuspyyhkeiden tuottajien on osallistuttava valistuksen, jätehuollon ja osin roskaantuneiden alueiden siivoamisenkin kustannuksiin.

Tuottajavastuuvelvoitteen alkaminen

Tuottajan kustannusvastuuta sovelletaan kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvien suodattimellisten tupakkatuotteiden ja tupakansuodattimien tuottajaan 1 päivästä tammikuuta 2023. Tuottajan kustannusvastuuta sovelletaan kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvien ilmapallojen ja kosteuspyyhkeiden tuottajaan 1 päivästä tammikuuta 2025. Kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen osalta tuottajayhteisön on tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024. Tuottajan vastuuta jätehuollosta ja sen kustannuksista sovelletaan muovia sisältävän kalastusvälineen tuottajaan 1 päivästä tammikuuta 2025. Kalastusvälineiden osalta tuottajayhteisön on tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

Mistä SUP-tuotteista vastaamme

Suomen SUP-Tuottajayhteisö hoitaa sellaisten yritysten tuottajavastuuvelvoitteet, jotka saattavat markkinoille seuraavia tuotteita:

1) Tupakat

Suodattimelliset tupakkatuotteet ja erilliset tupakansuodattimet

2) Ilmapallot

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut ilmapallot

3) Kalastusvälineet

Kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa tai vesiviljelyssä elollisten luonnonvarojen pyynnin tai kasvattamiseen tai joka kelluu veden pinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tai kasvattamaan vesien elollisia luonnonvaroja, pois lukien kalastusvälineeseen kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

4) Kosteuspyyhkeet

Henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitetut kosteuspyyhkeet.

Jos yrityksenne tuottaa markkinoille edellä mainittuja tuotteita ja haluat saada lisätietoa SUP-direktiivistä ja tuottajavastuusta, ota yhteyttä. Autamme mielellämme.

Liity tuottajayhteisöön

Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön.
SUP Tuottajayhteisö Oy hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet keskitetysti siihen liittyneiden tuottajien puolesta.

Täytettyäsi lomakkeen otamme sinuun yhteyttä.

Maksut

Raportoinnin myöhästymismaksu

Raportoinnin myöhästymismaksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti, jos se raportoi markkinoille saattamiensa tuotteiden tiedot myöhemmin kuin niistä on sovittu. Kulloinkin voimassa olevat raportoinnin myöhästymismaksut ja maksuehdot päättää tuottajayhteisön hallitus.  Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero.

Raportoinnin myöhästymismaksut:

 • Jos tiedot palautetaan alle kaksi viikkoa myöhässä, viivästymismaksu on 1 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
 • Jos tiedot palautetaan alle kuukauden myöhässä, viivästymismaksu on 5 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
 • Jos tiedot palautetaan yli kuukausi myöhässä, viivästymismaksu on 15 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
 • Jos tiedot palautetaan yli 2 kuukautta myöhässä, viivästymismaksu on 25 % raportointiajanjakson SUP-maksusta.
 • Myöhästymismaksu voi olla enintään 15 000,00 € (alv 0 %).

 

Rekisteröitymismaksu

Rekisteröintimaksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain hyväksymää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti liittyessään järjestelmään. Rekisteröintimaksu veloitetaan niiltä tuottajilta, jotka eivät ennestään ole voimassa olevan tuottajavastuun siirtosopimuksen osapuolia. Rekisteröintimaksu on tuottajayhteisön hallituksen päättämä maksu.  Rekisteröitymis-maksu on kertaluonteinen maksu.

Rekisteröitymismaksun suuruus on 500 euroa. Alle 150 000 euron liikevaihdon yrityksiltä maksu on 200 euroa. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero.

 

SUP-maksu

SUP-maksu tarkoittaa tuottajayhteisön vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka SUP-tuotteita markkinoille saattava tuottaja on velvollinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti. Tuottajan maksuosuus muodostuu tuottajan markkinoille tuomien SUP-tuotteiden määrän (EUR/tonni) perusteella täydeltä kalenterivuodelta (sopimuksen voimaantulohetkestä riippumatta). Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa
olevien säännösten mukaisesti arvonlisävero. 

 

Miksi SUP-maksu maksetaan?

Jätelain mukaiset tuottajavastuun hoitamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan tuottajien maksamilla tuottajavastuumaksuilla.

1.1.2023 voimaan tullut jätelainsäädäntö tuo tuottajille lisävelvoitteita, jotka koskevat SUP-tuottajia.

Merkittävin kustannusvaikutus on sillä, että tuottajille siirtyy kustannusvastuu kuntien toteuttamista jätehuolto- ja siivoustoimista koskien SUP-tuotteita.

Tuottajien on lisäksi vastattava mm. kolmen vuoden välein toteutettavan roskaantumisselvityksen kustannuksista sekä roskaantumista ehkäisevän kuluttajavalistuksen toteutuksesta.

Nämä uusista vastuista johtuvat kustannukset katetaan tuottajilta laskutettavilla SUP-maksuilla.

Miten SUP-maksu määräytyy?

Tupakan, kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen tuottajien SUP-maksu määräytyy kunnille maksettavasta korvauksesta, jolla katetaan kunnille aiheutuneet julkisten alueiden jätehuolto- ja siivoustoimien kustannukset SUP-tuotteiden osalta.

Vuosina 2023–2025 kuntien jätehuolto- ja siivoustoimien kokonaiskustannuksena käytetään valtioneuvoston asetuksen mukaisesti euromäärää 4,79 €/asukas/a. Vuodesta 2026 alkaen laskentaperusteena on kuntien todelliset kustannukset.

Kustannukset kohdistetaan eri SUP-tuoteryhmille asetuksella annettujen jakoosuuksien mukaisesti.

SUP-maksulla katetaan myös muita SUP-vaatimuksista aiheutuvia kustannuksia (esim. kuluttajavalistus).

Suomen SUP-Tuottajayhteisön hallitus päättää SUP-maksujen suuruuden vuosittain.

Maksujen kohdentaminen yksittäiselle tuottajalle perustuu tuottajan tuottajayhteisölle raportoimiin SUP-tuoteryhmien markkinoille saatettuihin määriin.

Kalastusvälineiden osalta SUP-maksu määräytyy pääosin kalastusvälinejätteiden erilliskeräysverkoston rakentamisvelvoitteesta. Muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien on huolehdittava siitä, että kalastusvälinejätettä erilliskerätään kierrätystä varten vähintään määrä, joka vastaa kymmentä painoprosenttia tuottajien vuosittain markkinoille saattamien muovia sisältävien kalastusvälineiden määrästä. Erilliskeräysverkosto tulee rakentaa niin, että jätteen toimittaminen vastaanottopaikkaan on maksutonta ja vaivatonta. Lisäksi vastaanottopaikkoja on oltava tasapuolisesti koko maassa.

Tuottajan maksama tuoteryhmäkohtainen korvaus lasketaan erikseen:

1) roskaantumisen ehkäisemiseksi järjestetylle jätteen keräykselle, kuljetukselle ja käsittelylle (keräyskustannukset);

2) roskaantumisen siivoamiselle, roskien kuljetukselle ja käsittelylle (siivoamiskustannukset).

Vuosina 2023–2025 kunnan kokonaiskustannukset 1 momentissa tarkoitetuista toimista ovat 4,79 euroa asukasta kohden. Tästä 3,09 euroa on keräyskustannuksia ja 1,70 euroa siivoamiskustannuksia.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin eivät sisälly tupakkajätteen keräysastiakustannukset, joista tuottaja vastaa siten kuin jätelain 48 b §:ssä säädetään.

Keräyskustannusten jakaminen tuoteryhmittäin

Keräyskustannukset jaetaan tuoteryhmittäin seuraavasti ja loput kustannuksista jäävät kuntien maksettaviksi:

Tuoteryhmä

Prosentuaalinen osuus kuntien kustannuksista

Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvat tupakkatuotteet ja suodattimet

0,5 prosenttia

Siivoamiskustannusten jakaminen tuoteryhmittäin

Siivoamiskustannukset jaetaan tuoteryhmittäin seuraavasti ja loput kustannuksista jäävät kuntien maksettaviksi:

Tuoteryhmä

Prosentuaalinen osuus kuntien kustannuksista

Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvat tupakkatuotteet ja suodattimet

11 prosenttia

Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvat kosteuspyyhkeet

1 prosenttia

Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvat ilmapallot

0 prosenttia

Raportointi

Kun yritys liittyy Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:hyn, se siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi. Yrityksen tehtäväksi jää tällöin kaksi asiaa:

 1. Markkinoille saatettujen määrien (kappaleet/tonnit) raportointi sovitusti Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:lle
 2. Markkinoille saatettujen määrien perusteella määräytyvien tuottajavastuumaksujen maksaminen sovitusti Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:lle

Tuottajavastuullisilla yrityksillä on lakisääteinen velvollisuus raportoida markkinoille saattamiensa tuotteiden määrät sovitulla tavalla Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:lle. Tietojen ilmoittaminen ajallaan on välttämätöntä tuottajavastuujärjestelmän toimivuuden kannalta, koska se vaikuttaa suoraan järjestelmän rahoitukseen, laskutukseen ja viime kädessä koko tuottajavastuun hoitamiseen.

Tuottajat toimittavat tarvittavat tiedot alla olevan raportointiaikataulun ja tuottajayhteisön ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi tuottajayhteisössä seurataan lainsäädännön ja raportointivaatimusten muutoksia sekä kehitetään toimintaohjeita ja toimintaa.

 

Tuottajien raportointiaikataulu:

 • 1.–31.3., raportointi 15.4. mennessä
 • 4.–30.6., raportointi 15.7. mennessä
 • 7.–30.9., raportointi 15.10. mennessä
 • 10.–31.12., raportointi 15.1. mennessä.

 

Edellä oleva raportointiaikataulu ei koske kevennetyn menettelyn piiriin kuuluvia tuottajia. Kevennetty menettely koskee tuottajia, jotka saattavat markkinoille vähäisiä määriä SUP-tuotteita vuodessa. Hallitus määrittelee tuoteryhmittäin, mitä tarkoitetaan vähäisellä määrällä. Kevennetyn menettelyn piiriin kuuluvat tuottavat voivat raportoida koko edellisen vuoden tiedot 15.1. mennessä.

 

Tuottajien ilmoittamien tietojen oikeellisuus varmistetaan käyttämällä tietojen ilmoittamiseen, keräämiseen ja raportointiin soveltuvia tietojärjestelmiä. Näin toimien vähennetään tietojen käsittelijöiden ja käsittelykertojen sekä virhemahdollisuuksien määrää. Kaikkien käyttäjien järjestelmäosaaminen varmistetaan perehdytyksellä, neuvonnalla ja opasmateriaaleilla.

 

Raportointijärjestelmän tiedot tallennetaan sähköiseen arkistoon ja/tai tuottajayhteisön pilvipalveluun. Säilytysaika on vähintään kirjanpitolain tai muiden tuottajayhteisön toimintaa ohjaajien säädösten vaatima säilytysaika.

 

Tuottajayhteisön raportointijärjestelmä laaditaan siten, että järjestelmästä ovat saatavissa luotettavasti ja täsmällisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle annettavaan vuosittaiseen seurantailmoitukseen vaaditut tiedot.

 

Tuottajien Ilmoittamat tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään tuottajayhteisössä luottamuksellisina. Tietoja käsittelevä taho vastaa työntekijöidensä luottamuksellisuutta koskevien sopimusehtojen noudattamisesta. Tuottajakohtaiset tiedot eri SUP-tuotteiden osalta ovat luottamuksellisia, eikä niitä anneta toisten tuottajien tiedoksi. Hallitukselle annetaan tiedoksi vain kunkin SUP-tuotteen osalta yhteismäärä. Jos jonkin SUP-tuotteen kohdalla tietoja saadaan vain yhdeltä tuottajalta, niin silloin yksittäisen tuottajan ilmoittama tieto voidaan raportoida hallitukselle.

 

Kaikessa raportoinnissa ja tietojen luovutuksessa noudatetaan kilpailulainsäädännön määräyksiä.

 

Tarkemmat raportointiohjeet ja määritelmät löytyvät kohdasta ”jäsensivut”.

Tuottajavastuulainsäädäntö

Tuottajavastuuvelvoite koskee kaikkia SUP-tuotteita markkinoille saattavia yrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat valmistajat, maahantuojat ja etäkaupan harjoittajat. Käytännössä kaikkien edellä mainittujen yritysten tulee hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa. Tämän voi tehdä liittymällä Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:hyn. Velvoitteiden toteutumista valvoo Pirkanmaan ELY-keskus.

Yrityksellä on vastuu

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, jonka mukaan tupakkatuotteiden, muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien, ilmapallotuottajien ja kosteuspyyhkeiden tuottajien on osallistuttava valistuksen, jätehuollon ja osin roskaantuneiden alueiden siivoamisenkin kustannuksiin.

Hyödyllisiä linkkejä:

fiFI