Seurantaryhmän työ alkoi järjestäytymiskokouksen merkeissä 13.11.2023

17/11/2023

Ympäristöministeriön 25.9. asettaman seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 13.11. Kyseessä oli niin sanottu järjestäytymiskokous. Seurantaryhmässä on nimettynä edustaja asiamies Pekka Tsupari Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:stä.

Ympäristöministeriö asetti seurantaryhmän seuraamaan ja ohjaamaan eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajille jätelain (646/2011) 48 a-g §:ssä säädetyn kustannusvastuun toteuttamista. Seurantaryhmä jatkaa työtään vuoden 2026 loppuun.

”Järjestäytymiskokous osoitti, että seurantaryhmälle on tarvetta. Tuottajavastuu on jo alkanut kuluvana vuonna, mutta esimerkiksi kuntien tietämys korvausten perusteista on aika ohutta”, toteaa Pekka Tsupari.

Seurantaryhmän tausta perustuu ns. SUP-direktiivin (2019/904/EU) täytäntöönpanevan jätelain muutoksen yhteydessä annettuun hallituksen esitykseen. Perusteluna seuranataryhmälle oli se, että sen avulla eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien kustannusvastuu kunnan jätehuolto- ja siivoustoimista sekä tiedotuksesta ja neuvonnasta voitaisiin hoitaa direktiivin 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti kustannustehokkaasti ja asianomaisten toimijoiden kesken avoimella tavalla (HE 141/2022, luku 10).

Eduskunnan ympäristövaliokunta katsoi hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä, että ehdotettu seurantaryhmä on keskeinen väline kehitettäessä kustannustehokkaita käytäntöjä, kun tuottajavastuuta toteutetaan. Valiokunta piti tärkeänä, että seurantaryhmä asetetaan mahdollisimman pian ja sen tehtäväksi annetaan sääntelyn toimivuuden seuraaminen sekä hyvien käytäntöjen kehittäminen erityisesti liittyen kuntien toteuttamiin jätteiden keräys- ja siivoustoimiin sekä niihin liittyvään neuvontaan ja tiedotukseen. (YmVM 14/2022 vp)

Tuottajien kustannusvastuun kokonaismäärä ja sen jakautuminen eri tuoteryhmien välillä on jatkossa oleellisesti riippuvainen jätelain 48 f §:n mukaisen koostumustutkimuksen tuloksista, koska ne ohjaavat vahvasti 48 d §:n 2 momentin nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen sisältöä. Tuottajat vastaavat koostumusselvityksen teettämisestä, mutta kuntien on toimitettava sen tekemistä varten tarvittavat tiedot ja muutoinkin avustettava selvityksen toteuttamisessa.

Valtioneuvoston asettamispäätös

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kalastusvälinestandardi ympäristön asialla

Seminaarissa paljon kysymyksiä – jatkoa luvassa

Suomen SUP-Tuottajayhteisö sai tuottajayhteisöstatuksen

Kalastusvälinetuottajien tuottajavastuu -seminaari

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohje SUP-roskien siivouskustannusvastuusta ja kuntien kustannusten ilmoittamisesta

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy hakee tuottajayhteisöstatusta kalastusvälineiden tuottajille

fiFI